Συστήμα πληρωμών αυτόματων πωλητών - Fast Key Charger

Σύστημα που "φορτώνει" τα κλειδιά και τις κάρτες
179