Σύνθεση Tempo+Brisa με κοινό κερματοδέκτη

Σύνθεση Tempo+Brisa με κοινό κερματοδέκτη.
sunthesi3-01